Fremmed arter og avfall

Informasjon om fremmede arter, hageavfall og brunskogsnegler 2018

Som tidligere år ønsker Vestby kommune å informere velforeningene i kommunen om fremmede arter, hageavfall og brunskogsnegler. 

Hageavfall

Hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold. Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste  (www.artsdatabanken.no/fremmedearterinorge/2012) er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.  

Vestby kommune har hatt en handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter i kommunen i 2015-2016, og har vedtatt ny handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter 2017-2020. Kommunen har tidligere år jobbet med bekjempelse av fremmede arter, og planlegger å fortsette med dette arbeidet. Det er da viktig at også hageeiere tar et ansvar. Hageavfallsdeponier kan ofte bidra til å spre fremmede arter ut i naturen, samtidig som slike samlingssteder er ideelle for brunskogsneglenes formering.  

Kommunen vil derfor be velforeningene om å oppfordre sine beboere om å levere hageavfall til avfallsmottaket i kommunen. 

Vestby gjenbruksstasjon

Randemfaret 7, Vestby
Åpningstider: Onsdag og Torsdag kl 15.00-19-00

Solgård Avfallsplass

Industriveien 81, Moss
Åpningstider: Onsdag og Torsdag kl 15.00-19-00

Det er gratis for privatpersoner å levere hageavfall til mottakene. For andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder. Dersom velforeningene ønsker å spare arbeid gjennom å samle hageavfall i hageavfallsdeponi vil kommunen foreslå at beboerne heller går sammen om å for eksempel leie en container for innsamling av hageavfall, som så tømmes på et av avfallsmottakene.  

Kommunen vil også minne om at hageavfall er avfall. Det er forbudt å tømme, etterlate og oppbevare avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet, jf. forurensningsloven § 28.  

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen er også en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere. Brunskogsnegler sprer seg omkring 2-300 meter på egen hånd – altså omtrent innenfor et nabolag. Sneglen har blitt spredt inn i nye nabolag som blindpassasjer når nye planter settes ut i hagene. Brunskogsneglen er veldig følsom for fuktighet og søker mot mørke og fuktige steder. Brunskogsneglen kan videre overleve 2-3 cm ned i bakken ved minus 10-20 grader om vinteren, og er i stand til å overleve selv med tap av 70 % av vannet i kroppen. Når det gjelder utseende kan brunskogsneglen være så godt som svart, og den kan derfor ikke artsbestemmes kun fra fargen. Videre er brunskogsneglen nesten altetende, men foretrekker saftige planter.  

Som forebyggende tiltak kan man prøve å unngå innførsel. Det er også viktig å tenke på levesettet til brunskogsneglen. Tenk over hvor den finnes, og sett inn tiltak ved å fjerne fuktige skjulesteder etc. Brunskogsneglen starter aktiviteten tidlig om våren. Det er derfor viktig å luke og rydde vekk hageavfall om høsten, og destruere egg. Som tidligere nevnt er hageavfallsdeponier ideelle for brunskogsneglenes formering. Ta vare på naturlige fiender – det er fint om du har dam i hagen hvor det lever frosk og padde. Pass på å ha gode overvintringssteder for disse. 

Når det gjelder bekjempelse har vi noen tips:

  • Salt anbefales ikke – det er ikke bra for hagen, og det er like effektivt å hakke sneglene i to.
  • I en hage må du gjøre det samme som ved luking av ugress. Vær aktiv med å fjern sneglene, og skjulesteder.
  • Det er ikke lurt å ha egne hageavfallsdeponi i velforeninger og lignende –lever hageavfall til Movar - det er gratis for privatpersoner.
  • Kaldkompost er ynglested for snegler. Varmkompost derimot er bra – dette er den eneste sikre måten å behandle hageavfall, men varmkompostering krever mye oppfølging.
  • Nemaslug er ikke et effektivt middel. Før bruk er man avhengig av flere dager med fuktighet. De største sneglene (over 1 cm) tåler nematodene og dør sjelden av smitte. De minste sneglene er derimot ganske sårbare. Tiltak må settes inn om våren eller høsten. I tillegg er Nemaslug et dyrt middel.
  • Man kan lage feller for sneglene (med øl og oppklipte snegler)
  • Avskrekkende midler: kaffegrut, tang, sagmugg, hønsegjødsel, aske og kalk. Må fornyes og vedlikeholdes.

For mer informasjon om fremmede arter.

For mer informasjon om fremmede arter kan dere finne her: Bekjempelse av fremmed arter. 
Her finner dere blant annet informasjonsbrosjyre om brunskogsnegl og hagerømlinger. 

Vestby kommune ber om at denne informasjonen spres til beboerne i deres område. Vedlagt følger derfor et dokument med informasjon om hageavfall og brunskogsnegler som dere kan henge opp på postkassestativ eller lignende. Dersom dere ønsker brevet som pdf kan dere sende en e-post til 

cathrine.torjussen@vestby.kommune.no.