Barnehagetomten

Vi har nå mottatt nye dokumenter fra Vestby Kommune:

Skisse fra Vestby Kommune 2013

Følgende tiltak ligger i planløsningen og vil bli fulgt opp i reguleringsplan og gjennomføring:

*    Adkomst og parkering i tomtens nordligste del med fireavdelingers barnehage på ca 900 m²plassert umiddelbart på sydsiden.  Fjellkulen sprenges ned ca 2,5-3 meter slik at adkomst/parkering og bygg blir liggende ca en meter over veinivået i krysset ved Elsbergs vei.  Uteoppholdsareal på flaten og skråningen på tomtens søndre del med parkmessig behandling av lauvskogen på tomten og skråningen vestenfor.

Barnehagen bygges i 2015.

Byggehøyden vil være ca 7 meter fra planert terreng litt over veinivået i krysset ved Elsbergs vei; antatt mønenivå ca kôte 97 som ikke overstiger dagens skog i området. Altså synes det ikke å bli dårligere solforhold i området, snarere bedre når skogen i selve byggeområdet forsviner.

Barnehagen med uteoppholdsarealer og utstyr er på vanlig måte et nærmiljøtilbud utenom barnehagens åpningstider. Heller ikke parkeringsplassen vil være avstengt utenom åpningstiden.

*    Samtidig med bygging av barnehagen etablerer Vestby kommune bussholdeplass med leskur og fortaustilknytning til Elsbergs vei samt veiutvidelse av Johan Herman Wessels vei med opparbeidet  venstresvingsfelt for trafikk til barnehagen. Dette gir en trafikksikker avkjørselsløsning også for de trafikktoppene som kan forventes morgen og kveld. Siktforholdende blir tilfredsstillende og i samsvar med  normalkrav. Skiltet hastighet på 40 km/pr time synes foreløpig uproblematisk
å behold med de angitte tiltakene iverksatt.

*    Samtidig med bygging av barnehagen etablerer Vestby kommune en sammenhengende gruset gangsti fra idrettsbanen ved dagens barnehage og fram til barnehagetomten via kulverten i Johan Herman Wessels vei innenfor en kostnadsramme på 1,5 mill. kroner.  Løsningen medfører en del sprengning med noe massepåfylling for å sikre at gangstien ikke blir for bratt.  Gangstien skal ikke belyses eller vintervedlikeholdes.  Avtale med Skogen vel er underskrevet.

En utvidelse av gangstien til helårs gang-/og sykkelvei (kostnad 2,5 mill. kr) ligger utenfor    barnehageprosjektets ramme og må tas opp på vanlig måte i tilknytning til kommunens trafikksikkerhetsplan.

*    Ny barnehage regulert på Pepperstad nord (opp mot Hvitstenveien), forutsettes bygget senere når utbyggingen utbyggingen på nordre del har kommet lenger.  Nåværende barnehage rives. Dette betyr at Pepperstad vil ha tre barnehager med fire avdelinger nå Pepperstadutbyggingen er ferdig; en dekning som virker rimelig og med god spredning på barnehagene og korte avstander fra nærområdene.

*    Barnehagen vil få ca 85 barn og 20 ansatte. Biltrafikk til og fra barnehagen vil ligge i størrelsesorden 80 biler til og fra morgen og kveld på virkedagene. Nettoeffekten blir mindre i og med at dagens trafikk til barnehagen via Stellas vei forsvinner. Antatt netto trafikkøkning forbi barnehagen blir ca 200 bilturer pr døgn.

Johan Herman Wessels vei fram til Hvitstenveien åpnes for ferdsel nå ved årsskiftet.  Planlagt barnehage ligger ganske nøyaktig midt i mellom Erikstadveien og Hvitstenveien; 1,8 km hver vei og med samme avstand videre fram til kirken.  Det er naturlig at trafikken fra boligene nord for Elsbergs vei – som i dag går forbi den aktuelle barnehagetomten – heretter bruker veien nordover til Hvitstenveien.  Dette representerer i størrelsesorden minst 700-800 bilturer pr døgn.

Selv ved ny barnehage på Eika Vel sitt friområde, vil dagens trafikkbelastning reduseres dramatisk på grunn av ovennevnte forhold.